Jdi na obsah Jdi na menu
 


Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací (1.3.2010)

 
DP
1.      Pasportizace části městské nebo příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek)
2.      Návrh ozelenění/rekonstrukce městské/příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek)
3.      Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při ochraně přírody a krajiny. (Mgr. K. Houdek)
4.      Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při environmentálně šetrném rozvoji turismu. (Mgr. K. Houdek)
5.      Analýza environmentální politiky vybraného podniku / var. b – svazku města obcí (venkovského mikroregionu) /var. c – města nebo obce. (Mgr. K. Houdek)
6.      Reálné předpoklady rozvoje environmentálně šetrného turismu na příkladu vybraného území. (Mgr. K. Houdek)
7.      Návrh intenzifikace environmentálně šetrného rozvoje turismu ve vybraném území venkovského mikroregionu /var. b - za účelem podpory socioekonomického rozvoje zájmového území / obce. (Mgr. K. Houdek)
8.      Analýza vlivu sportovně rekreační / turistické aktivity … na životní prostředí /var. b – biotu (ochranu přírody) dotčeného území. (Mgr. K. Houdek)
9.      Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí pro ochranu přírody a krajiny. (Mgr. Karel Houdek)
10. Stará ekologická zátěž (dle vlastního určení) a její rizika pro okolní životní prostředí. (Mgr. Karel Houdek)
11. Ekologický audit (vybraného) výrobního provozu, střediska a návrh věcných opatření za účelem snížení jeho nepříznivých vlivů na okolní životní prostředí. (Mgr. Karel Houdek)
12. Dílčí analýza cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek)
13.  Návrh koncepce enviromentálně šetrného cestovního - turismu v zájmovém území (v CHKO/ NP). (Mgr. Karel Houdek)
14.  Návrh intenzifikace enviromentálně šetrného cestovního ruchu - turismu v zájmovém území  (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek)
15.  Destinační limity zájmového území z hlediska cestovního ruchu. (Mgr. Karel Houdek)
16.  Environmentální hodnocení vlivu vybraných záměrů pro rozuvoj turismu - cestovního ruchu v zájmovém území. (Mgr. Karel Houdek)
17. Hodnocení vlivu způsobu hospodaření v modelových povodích na kvalitu odtékající vody (práce s daty)  (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., RNDr. Jan Pokorný, CSc.)
18. Sukcese vodních a mokřadních ekosystémů. Mokřady jako stabilizační prvek krajiny. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc, Ing. Vladimír Zdražil)
19. Vymezení a dokumentace fyziognomických a funkčních typů české krajiny na území chráněných krajinných oblastí i v běžné krajině bez zvláštní ochrany. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Ing.Vladimír Zdražil)
20. Historický a současný vývoj české kulturní krajiny sledovaný s využitím historických map a leteckých snímků ve vybraných územích v celé ČR. Je možné vybírat různé regiony a typy krajin: vývoj v údolních nivách, příměstských oblastech, horských a podhorských oblastech, na územích bývalých i současných vojenských prostorů. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.)
21. Studie historického rekonstrukčního stavu energomateriálové funkce vybraného zájmového území, srovnání se současností. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.)
22. Optimalizace USES vybrané oblasti, analýza projevů krajinných charakteristik s cílem posoudit jejich vliv na krajinu jako celek, prověrka funkčnosti jednotlivých prvků USES. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., RNDr. Ivana Kašparová)
23. Průchodnost a fragmentace krajiny. Využitelnost pro naučné stezky, cyklostezky, hypostezky..... (RNDr. Ivana Kašparová)
24. Hodnocení vlivu realizace agrární politiky na životní prostředí – zpracování a vyhodnocení pomocí sady indikátorů ve fázi interim. (Ing. Vladimír Zdražil)
25. Hodnocení souladu vybraných projektů v rámci regionu s relevantními strategickými dokumenty na regionální a celostátní úrovni. (Ing. Vladimír Zdražil)
26. Stanovení a vyhodnocení významných potenciálních vlivů vybrané skupiny projektů (např. zemědělské stavby, liniové stavby, atd.) na životní prostředí pro fázi zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. (Ing. Vladimír Zdražil)
27. Datové zázemí pro plánování krajiny – historická data, dostupné recentní databáze, praktické aplikace na konkrétní kauze k naplnění cílů Úmluvy Rady Evropy o krajině. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.)
28. Ekologická újma a škoda na životním prostředí – právní východiska, věcná podstata, praktické aplikace, zobecnění pro reálnou praxi v expertíze, státní správě a podnikání. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.)
29. Vojenské prostory – výzva pro ochranu přírody a ekologické aplikace v krajině, metodická východiska, zobecnění dosavadních zkušeností. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.)
30. Účast veřejnosti na rozhodování o budoucnosti krajiny – právní rámec v mezinárodním a národním měřítku, kritická analýza reálné praxe, východiska pro jednotlivé aktéry rozhodovacího procesu. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.)
31. Druhová diverzita a produkce vybraných ekosystémů ve vztahu k tokům energie a látek v krajině. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc. Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.)
32. Klasifikace vlivu ukončování povrchové těžby (čerpání důlních vod, napouštění zbytkových jam, změny toků vodotečí) na přírodu a krajinu. Hodnocení vlivu povrchových a důlních stařinových vod na obnovu vodního režimu pánevních krajin, včetně napouštění jezer zbytkových jam a jejich propojení, klasifikace činitelů, ovlivňujících výslednou kvalitu vody v jezerech zbytkových jam a pánevních vodotečích. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Doc.  Ing. Jan Vymazal, CSc.)
33. Využití vegetačních struktur pro obnovu funkce krajiny v rámci používaných rekultivačních postupů. Stanovení kombinací zastoupení jednotlivých typů porostů a vodních ploch pro funkční postrekultivační krajinu (v sumách odpovídajících historické krajině). Zpracování typů porostů (krajinného pokryvu) umožňujících předpokládanou optimální funkční strukturu postrekultivační krajiny v rekultivačním záměru (projektu). (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.)
34. Uplatňování přírodních prvků ve struktuře rekultivované krajiny ve vztahu k obnově krátkého vodního cyklu a posílení diverzity krajiny. Indikace obnovy ekosystémů pomocí přírodních indikátorů stavu prostředí. Návrh a ověření metodického postupu využití přírodních indikátorů k hodnocení účinnosti funkční obnovy krajiny. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.)
35. Hodnocení environmentálních rizik posttěžební krajiny, mezní podmínky pro využití povodňových vod. Klasifikace ekologické zranitelnosti krajiny a proveditelnosti rozvojových záměrů a koncepcí (USES, UP VUC). (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.)
36. Mapování významných krajinných prvků podle zákona č. 114/92 Sb.) jejich vymezení, dokumentace a návrh ochrany (managementu). Významnými krajinnými prvky zde rozumíme především biologicky, esteticky, krajinářsky a kulturně historicky významné části krajiny, např. vodní toky a plochy s litorálními a břehovými porosty, skalní a jiné geomorfologicky významné útvary, krajinné dominanty, údolí a údolní nivy s charakteristickými porosty, segmenty rozptýlené zeleně v krajině, travní porosty apod. (RNDr. Ivana Kašparová, Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.)
37. Mapování, hodnocení, typologie a návrh managementu (ochrany) břehových porostů v konkrétních územích (přednostně na Černokostelecku) – Jalový potok, Bylanka, Jevanský potok, Nučický potok). Souvislost s programy Péče o krajinu a Revitalizace vodních toků. (RNDr. Ivana Kašparová,)
38. Sledování účinnosti revitalizačních a stabilizačních opatření v krajině provedených v rámci programů Péče o krajinu, Revitalizace říčních systémů, Pozemkových úprav a ÚSES. Hodnocení funkčnosti a vývoje nově založených výsadeb prvků ÚSES v konkrétních územích vybraných v součinnosti s požadavky AOPaK.  (RNDr. Ivana Kašparová, CSc., Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.)
39. Možnosti využití střevlíkovitých brouků (Coleoptera., Carabidae) při hodnocení jednotlivých vegetačních typů krajinny Třeboňska.(Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 
40. Střevlíkovití brouci jako bioindikátory změn v alpinské a subalpinské zóně Krkonoš (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.)
41. Navržení a ověření diplomantem zvolených taxonů (např. čeledí, rodů, skupin druhů, druhů) nebo cenóz jako bioindikátorů s vysokou vypovídací schopností pro užití v biologickém hodnocení zadaného typu rozvojového záměru (např. liniové stavby). (Ing. Vladimír Zdražil - v závislosti na zvolené skupině nutná kooperace se školitelem specialistou příslušného zaměření - botanik, hydrobiolog, zoolog, entomolog apod.)
42. Navržení a ověření parametrů pro stanovení rozsahu a obsahu posuzování (scoping) zadaného typu záměru (např. silnice, drůbežárna, obchodní komplex, vodní elektrárna, větrná elektrárna apod.) nebo zadaného typu koncepce (např. územní plán velkého územního celku nebo sídla, energetická politika státu, koncepce rozvoje zemědělství, lesního a vodního hospodářství, program rozvoje dopravní infrastruktury apod.) (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 
43. Navržení a ověření metod hodnocení vybraných typů záměrů na zadané biotické (fauna, flora, ekosystémy) a abiotické (půda) složky krajiny v rámci procedury posuzování vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 
44. Navržení a ověření metod stanovení celkové ekologické únosnosti krajiny u vybraných typů záměrů v daném území ve vztahu k požadavkům procedury posuzování vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 
45. Vliv managementu na druhové složení (vlhkých) luk - vliv různých typů hospodaření na druhové složení lučních porostů, srovnání dvou typů vlhkých luk v reakci na management, sledování změn druhové diversity, rychlost rozkladu biomasy v závislosti na hospodaření, populační dynamika vybraných lučních druhů, návrh vhodného managementu na loukách. (Ing. Vladimír Zdražil,
46. Inventarizace liniové zeleně (meze, břehové porosty, lemy silnic, cest, větrolamy,....) v modelovém území. Návrh managementových opatření. (RNDr. Ivana Kašparová, Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.)
47. Kořenové čistírny odpadních vod (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.)
48. Koloběh a ukládání živin v mokřadních ekosystémech (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.)
49. Analýza změn ve vývoji krajiny jako podklad pro krajinné plánování (Ing. J.Skaloš, PhD)
50. Využití starých map a leteckých snímků pro analýzu a hodnocení změn v krajině (Ing. J.Skaloš, PhD)
51. Mapování, vymezování, dokumentace a management významných krajinných prvků (Doc. E.Pecharová, CSc., Ing. J.Skaloš, PhD)
52. Kritéria a metody Správné zemědělské praxe z hlediska péče o biodiverzitu a krajinný management (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Ing. Vladimír Zdražil)
53. Kritéria pro volbu bioindikátorů v biologickém hodnocení podle zákona č. 114/1992 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Ing. Vladimír Zdražil)
54. Parametry pro scoping při posuzování vlivů projektů a koncepcí na životní prostředí   (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Ing. Vladimír Zdražil)
55. Metody hodnocení záměrů na zadané složky krajiny podle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Ing. Vladimír Zdražil)
56. Metody stanovení celkové ekologické únosnosti krajiny podle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Ing. Vladimír Zdražil)
57. Ekologie invazních druhů rostlin: chování v nepůvodním areálu, vliv na původní společenstva rostlin a současnou krajinu, možnosti eliminace výskytu jednotlivých druhů (Ing. Kateřina Bímová, PhD)
58. Management kulturních luk: vliv obhospodařování na různé typy lučních společenstev, sledování změn druhového složení, populační dynamika jednotlivých druhů rostlin, návrhy managementu (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD)
59. Populační dynamika ohrožených a vzácných druhů rostlin, inventarizace rozšíření, návrhy managementu s důrazem na ochranu přírody (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD)
60. Genetická struktura populací vybraných rostlinných druhů s důrazem na vzácné a ohrožené druhy a naopak na druhy expanzní a invazní (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD)
61. Inventarizace botanicky cenných plošných útvarů v krajině návrhy managementu a ochranných opatření  ((Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD, RNDr. Ivana Kašparová)
62. Sekundární sukcese v bývalém VVP Ralsko (analýza postupu zarůstání ploch bývalých cvičišť, konfrontace s jinými lokalitami, les versus bezlesí - význam pro krajinu) (Mgr. Barbora Engstová)
63. Permanentní krajinné prvky v bývalém VVP Ralsko (historická analýza zaměřená na permanentní krajinné prvky a strukturu krajiny, krajinná identita) (Mgr. Barbora Engstová)
64. Ovocné stromy v bývalém VVP Ralsko (zmapování starých ovocných stromů, jejich význam pro krajinu, odrůdy)  (Mgr. Barbora Engstová)
65. Invazní rostlinné druhy v bývalém VVP Ralsko (sledování postupu jednotlivých druhů, současné rozšíření, potenciál dalšího šíření, význam) (Mgr. Barbora Engstová)
66. Územní ochrana vybraných vodohospodářsky významných lokalit (historická analýza, scénáře možného vývoje) (Mgr. Barbora Engstová)
67. Liniové šíření rostlin (vybrané skupiny druhů/ vybrané typy liniových společenstev) - studie v modelovém území (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.)
68. Návrh obnovy liniových prvků ve vybraném území (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.)
69. Inventarizace botanicky cenných plošných útvarů v krajině, návrhy managementu a ochranných opatření  (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.)
70. Vyhodnocení výskytu ohrožených/invazních rostlin v segmentech ekologické stability, návrh managementových opatření (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.)
71. Ochrana genofondu ohrožených plevelových druhů v podmínkách alternativního zemědělství (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.)
72. Transpirace druhů lesů/ regenerujících imisních holin (Jiz. hory) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.)
73. Problematika dřevin v otevřené/městské krajině (studie ve vybraném území) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.)
74. Permakultura, přírodní zahrady (modelový návrh řešení pozemku) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.)
75. Invaze druhů rodu celík (Solidago sp.) v CHKO Kokořínsko - mapování již invadovaných území, historická data, model šíření pomocí GIS, predikce ohrožených ještě neinvadovaných částí CHKO ( 2 sezóny terénní práce, možná i v zimě, možnost ubytování v místě) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD)
76. Vliv pastvy smíšeným stádem koz a ovcí na druhovou diversitu mezofilních luk - srovnání vlivu pastvy homogenních a smíšených stád na různé typy opuštěných pastvin, lokalita CHKO Kokořínsko, údolí Liběchovky ( experimentální charakter, práce přímo na lokalitě se stádem, 2-3 sezóny, vhodné i pro BP a následnou DP, možnost ubytování v místě (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD)
77.  Návrh managementu luk pod Ronovem - podrobné zmapování lokality, návrh managementu zohledňující výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů (min. 1 vegetační sezóna (celá), samostatná práce v terénu, pokud student nezná rostlinné druhy je potřeba počítat s delším časovým horizontem) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD)
78.  Hybridizace u křídlatek (invazní druhy rodu Fallopia) – fitness hybridů - navázaní na ukončený projekt, cytologie, křížení, molekulární metody odlišování klonů, odběr vzorků CHKO Beskydy ( 2 vegetační sezóny, práce v laboratoři a na experimentální zahradě) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD)
79.  Rozvoj mikroregionu Kokořínsko - ekosociologická studie ve spolupráci s FHS, využití krajiny, skladba obyvatelstva a jeho vztah k chráněným částem přírody, chování šetrné k životnímu prostředí a ochota obyvatel se zabývat ochranou ŽP (spíše 2 roky práce s místními lidmi, spolupráce s místními občanskými sdruženími a CHKO) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD)
80.  Návrh optimálního využití krajiny vnitrozemských sudet v CHKO Kokořísnko - historie a vývoj krajiny, hodnocení současného využívání krajiny, turistický ruch, obnova cestní sítě, maloplošná chráněná území a jejich vztah k okolní krajině v CHKO (1-2 roky terénní práce, využití GIS) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD)
81. Obnova břehových porostů na lokalitách postižených invazí křídlatek (Fallopia sp.) (zjištění vlivu křídlatek na stávající břehové porosty, experimentální zjištění možností stabilizace břehových porostů novými výsadbami vhodných druhů dřevin, vyhodnocení experimentu, finanční rozvaha a návrh optimálního řešení pro obnovu břehových porostů; Odborný konzultanti: Ing. Báča a Ing. Suchoň, Povodí Odry st. Podnik, Ostrava. Vhodné pro: studenta KTI zaměřeného na malé vodní toky, 2. maximálně 3. ročník vzhledem k povaze práce, spíše fyzicky zdatnějšího nebo se spoustou kamarádů, výhodné bydliště ve východní části republiky (není podmínkou, možnost ubytování na lokalitě) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD)
82. VLASTNÍ TÉMA V  OBLASTI KRAJINNÉ EKOLOGIE
 
 
 
BP  
1.      Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí na ochraně přírody a krajiny. (Mgr. K. Houdek)
2.      Stará ekologická zátěž (dle vlastního určení) a její rizika pro okolní životní prostředí. (Mgr. K. Houdek)
3.      Ekologický audit (vybraného) výrobního provozu, střediska a návrh věcných opatření za účelem snížení jeho nepříznivých vlivů na okolní životní prostředí.
4.      Pasportizace části městské nebo příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek)
5.      Návrh ozelenění/rekonstrukce městské/příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek)
6.      Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při ochraně přírody a krajiny. (Mgr. K. Houdek)
7.      Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při environmentálně šetrném rozvoji turismu. (Mgr. K. Houdek)
8.      Analýza environmentální politiky vybraného podniku / var. b – svazku města obcí (venkovského mikroregionu) /var. c – města nebo obce. (Mgr. K. Houdek)
9.      Reálné předpoklady rozvoje environmentálně šetrného turismu na příkladu vybraného území. (Mgr. K. Houdek)
10. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného rozvoje turismu ve vybraném území venkovského mikroregionu /var. b - za účelem podpory socioekonomického rozvoje zájmového území / obce. (Mgr. K. Houdek)
11. Analýza vlivu sportovně rekreační / turistické aktivity … na životní prostředí /var. b – biotu (ochranu přírody) dotčeného území. (Mgr. K. Houdek)
12. Dílčí analýza cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek)
13.  Návrh koncepce enviromentálně šetrného cestovního - turismu v zájmovém území (v CHKO/ NP). (Mgr. Karel Houdek)
14.  Návrh intenzifikace enviromentálně šetrného cestovního ruchu - turismu v zájmovém území  (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek)
15.  Destinační limity zájmového území z hlediska cestovního ruchu. (Mgr. Karel Houdek)
16.  Environmentální hodnocení vlivu vybraných záměrů pro rozuvoj turismu - cestovního ruchu v zájmovém území. (Mgr. Karel Houdek)
17. Digitální inventarizace mimolesní zeleně v intravilánu (v povodí Jalového potoka) (RNDr. Ivana Kašparová)
18. Inventarizace liniové zeleně (meze, břehové porosty, lemy silnic, cest, větrolamy,....) v modelovém území. (RNDr. Ivana Kašparová, Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.)
19. Hodnocení vlivu realizace agrární politiky na životní prostředí – zpracování a vyhodnocení pomocí sady indikátorů ve fázi interim (Ing. Vladimír Zdražil)
20. Hodnocení souladu vybraných projektů v rámci regionu s relevantními strategickými dokumenty na regionální a celostátní úrovni. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 
21. Stanovení a vyhodnocení významných potenciálních vlivů vybrané skupiny projektů (např. zemědělské stavby, liniové stavby, atd.) na životní prostředí pro fázi zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc)
22. Datové zázemí pro plánování krajiny – historická data, dostupné recentní databáze, praktické aplikace na konkrétní kauze k naplnění cílů Úmluvy Rady Evropy o krajině  (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Ing. Vladimír Zdražil)
23. Ekologická újma a škoda na životním prostředí – právní východiska, věcná podstata, praktické aplikace, zobecnění pro reálnou praxi v expertíze, státní správě a podnikání ((Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.)
24. Krajinný ráz – teoretická východiska, právní zázemí, stávající praxe (konkrétní kauzy využití i zneužití), perspektivy aplikace – inspirace pro soudního znalce (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 
25. Vojenské prostory – výzva pro ochranu přírody a ekologické aplikace v krajině, metodická východiska, zobecnění dosavadních zkušeností, principy činnosti armádních ekologů (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 
26. KES – srovnání skutečnosti a výpočtů z centrálně evidovaných dat (10 katastrů) – ÚAP ČSÚ (RNDr. Ivana Kašparová)
27. KES: srovnání metodik výpočtu na příkladu vybraného území (3 katastry) (RNDr. Ivana Kašparová)
28. Kořenové čistírny odpadních vod (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.)
29. Koloběh a ukládání živin v mokřadních ekosystémech (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.)
30. Historický vývoj krajiny bývalého VVP Ralsko (land use/land cover changes, práce se starými mapami a leteckými snímky v GIS)  (Mgr. Barbora Engstová)
31. Turistický ruch v bývalém VVP Ralsko (současnost, perspektiva, návrhy) (Mgr. Barbora Engstová)
32. Územní ochrana vybraných vodohospodářsky významných lokalit (vliv a význam pro krajinu, vegetaci, faunu, obyvatele…/ práce s GIS) (Mgr. Barbora Engstová)
33. Vliv krajinného managementu na motýlí faunu v oblasti Mostecka a Českého středohoří (Ing. Zuzana Kárová)
34. Vývoj krajiny v Mosteckém region (Ing. Helena Justová)
35. Vývoj krajiny v Sokolovském regionu (Ing. Helena Justová)
36. Vývoj krajiny v posttěžebních regionech (Ing. Helena Justová)
37. Vývoj zámeckých zahrad v ČR - Vývoj zámecké zahrady zámku Jezeří (Ing. Helena Justová)
38. Biologie a ekologie vybraného rostlinného druhu/rodu (lit. rešerše) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.)
39. Inventarizace botanicky cenných plošných útvarů v krajině, návrhy managementu a ochranných opatření  (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.)
40. Návrh obnovy liniových prvků ve vybraném území (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.)
41. Transpirační povrch lesních druhů bylin (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.)
42. Permakultura, přírodní zahrady (modelový návrh řešení pozemku) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.)
43. Biodiverzita drobných zemních savců v posttěžební krajně na Sokolovsku (Ing. Ondřej Cudlín)
44. Biodiverzita drobných zemních savců na Třeboňsku (Ing. Ondřej Cudlín)
45. Pilotní projekty odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu v ČR (Ing. Ondřej Chotovinský)
46.  Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve vybrané lokalitě (Ing. Ondřej Chotovinský)
47.  Kompostování a Anaerobní digesce biologicky rozložitelných odpadů (Ing. Ondřej Chotovinský)
48. VLASTNÍ TÉMA V  OBLASTI KRAJINNÉ EKOLOGIE